חברת אתיקה השקעות מפעילה מחלקת ניהול סיכונים ובקרה תפעולית האחראית לפקח על פעולות החברה, לבדוק האם הפעולות המבוצעות מתאימות לנהלי החברה והאם הסיכון הגלום בכל עסקה או התקשרות עסקית אינו חורג מסטנדרטים מקובלים של סיכון עסקי.

בין היתר, מחלקת ניהול סיכונים אחראית לבדיקת הנושאים הבאים:

  • האם התקשרות עם גוף כלשהו סבירה בנסיבות העניין או שגלום בהתקשרות סיכון מעבר למצופה
  • האם נבחנו כל הפרמטרים והסיכונים בפעילות
  • בדיקה נקודתית של שותף עסקי, לקוח או ספק ועמידתם בסיכומים ובהסכמים
  • בדיקת התנהלות החברה, לרבות מנהלים, עובדים וקבלני משנה
למחלקת ניהול סיכונים קיימת סמכות מלאה להפסיק התקשרות או עבודה עם כל גוף הקשור לחברה.
לפניות למחלקת ניהול הסיכונים, בקרה תפעולית ופיקוח מנהלי יש לפנות למייל [email protected]